Условия за ползване

Вита 21 ЕООД (наричано по-долу “Администратор” или “ние”) предоставя услугите си на своите клиенти (наричани по-долу “Потребители” или “Вие”) при спазване на настоящите Условия за ползване.

1. Дефиниции

– “Услуги” означават всички услуги, предоставяни от Администратора на Потребителите, включително, но не само:

запазване на часове за годишен технически преглед

* изпращане на информация за предстоящия технически преглед

* изпращане на информация за предстоящия технически преглед

* други услуги, които могат да бъдат предоставяни от Администратора от време на време

– “Уебсайт” означава уебсайта на Администратора, намиращ се на адрес гр. Варна, ул. Атанас Москов 2А.

2. Приемане на Условията за ползване

Чрез използването на Услугите, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема безусловно

3. Предмет на Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Администратора и Потребителите, свързани с използването на Услугите.

4. Предоставяне на Услугите

Администраторът предоставя Услугите на Потребителите безплатно.

5. Права и задължения на Администратора

Администраторът има право:

– да променя едностранно настоящите Условия за ползване, като публикува промените на Уебсайта и в Приложението

– да прекрати предоставянето на Услугите по всяко време, без да дължи обезщетение на Потребителите

– да блокира достъпа на Потребители до Услугите, ако те нарушават настоящите Условия за ползване

Администраторът е длъжен:

– да предоставя Услугите в съответствие с обявените условия

– да защитава личните данни на Потребителите съгласно Политиката за поверителност

6. Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право:

– да използва Услугите в съответствие с настоящите Условия за ползване

– да получи информация за Услугите от Администратора

Потребителят е длъжен:

– да предоставя точна и актуална информация за себе си при регистрацията си за Услугите

– да спазва настоящите Условия за ползване

– да не използва Услугите за незаконни или вредни цели

7. Ограничаване на отговорността

Администраторът не носи отговорност за:

– загуба или повреда на данни, причинени от Потребителя

– загуба или повреда на данни, причинени от форсмажорни обстоятелства

– загуба или повреда на данни, причинени от действия на трети лица

8. Приложимо право и юрисдикция

Настоящите Условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Условия за ползване, се решават от компетентния български съд.

9. Заключителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване е невалидна или неприложима, това няма да повлияе на валидността или приложимостта на останалите разпоредби.

Администраторът има право да променя настоящите Условия за ползване по всяко време, като публикува промените на Уебсайта и в Приложението.